w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Inwestycje gminne Zakończone inwestycje
large small default
PDF Drukuj Email

2020

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

W terminie od 23.04÷11.05 b.r. trwały prace w zakresie wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą prac była firma REMOST z Olesna, wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu. Łącznie zabudowano 106,3 tony emulsji i grysów na kwotę 45.762,15 zł brutto

2. Dokończenie budowy chodnika pomiędzy miejscowościami Julianów i Lindów

W marcu br. rozpoczęto prace brukarskie przy realizacji brakującego fragmentu chodnika w Julianowie. Prace polegały na wykonaniu 180 m chodnika – łączącego chodnik w Lindowie z chodnikiem w Julianowie, dzięki czemu utworzony został jednolity ciąg pieszy. Wykonany chodnik ma szerokość 1,0 m. Od strony drogi zabudowany został krawężnik drogowy betonowy, natomiast od strony posesji ze względu na niewielką szerokość pobocza ustawione zostało obrzeże na ławie betonowej. Zadanie zrealizowano systemem gospodarczym. Koszt materiałów i sprzętu użytego przy realizacji prac wyniósł ok. 18 tys. zł.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

3. Wymiana orurowania studni głębinowej w Wapienniku

W miesiącu kwietniu wykonano prace modernizacyjne na ujęciu wody w Wapienniku. Zadanie obejmowało wymianę orurowania studni głębinowej oraz wymianę pompy głębinowej. Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu gminy z wykorzystaniem usług zewnętrznych. Łączna kwota remontu studni głębinowej w Wapienniku wyniosła ok. 20 tys. zł.

4. Wymiana pompy w studni głębinowej w Parzymiechach

Zadanie obejmowało wymianę pompy w studni głębinowej w Parzymiechach. Prace zostały wykonane w miesiącu kwietniu przez pracowników Urzędu gminy z wykorzystaniem usług zewnętrznych. Łączna kwota wymiany pompy głębinowej w Parzymiechach wyniosła ok. 14 tys. zł.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

5. Budowa mieszkań socjalnych w Kleśniskach

Z końcem września br. zaplanowano zakończenie prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kleśniskach. W dawnej szkole powstaną mieszkania socjalne. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku.

Zadanie w szczególności obejmuje przebudowę oraz zmianę konstrukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) istniejącego budynku szkolnego, zmianę przeznaczenia obiektu na budynek mieszkalny oraz likwidację barier architektonicznych poprzez zapewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- całkowitą rozbiórkę 1 piętra, rozebranie stropu nad parterem i dachu w części wyższej obiektu;

- rozbiórkę części ścian wewnętrznych, wykonanie przebić związanych z układem funkcjonalnym oraz na potrzeby instalacyjne;

- wyburzenia otworów drzwiowych z uprzednio wprowadzonym nadprożem;

- demontaż wszystkich drzwi i okien oraz podmurowanie parapetów, wylanie nowych nadproży wraz ze zmianą gabarytów otworów w elewacjach;

- usunięcie istniejących warstw z posadzek i wykonanie warstw wykończeniowych posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń;

- rozbiórkę drewnianych schodów wewnętrznych oraz budowa nowej klatki schodowej,

- wykonanie nowych ścian w technologii murowanej z pustaków ceramicznych;

- wybudowanie nowych ścian osłonowych piętra, założenie nowych stropów w części wyższej obiektu;

- wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o. i elektrycznych wg projektów branżowych;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych oraz pełnych;

- wykonanie powłok tynkarskich i malarskich na ścianach i sufitach;

- montaż wewnętrznych parapetów podokiennych;

- wykonanie nowego stropodachu nad 1 piętrem w wyższej części budynku.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c., ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice. Wartość robót określona w umowie to kwota 2.387.000,00 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 2 mln zł, stanowiące 90 % kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 z poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

6. Remont budynku świetlicy w Albertowie

W lutym br. przeprowadzono kolejny etap prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Albertowie. Wykonano prace demontażowe w kuchni celem przygotowania pomieszczenia do wykonania nowej instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej oraz nowej wylewki. W dalszej kolejności w kuchni i na korytarzu zostaną ułożone płytki, a następnie wykonany sufit podwieszany. Prace są wykonywane systemem gospodarczym.

Przypomnijmy, że w 2019 roku przeprowadzono I etap prac remontowych. W ramach prac skuto tynki ze ścian w korytarzu oraz na sali zabaw. W sali zabaw ułożono nową warstwę tynku, którą następnie pomalowano. W pomieszczeniu sali zabaw wykonano także nową konstrukcję sufitu podwieszanego. W pomieszczeniu łazienki oraz w.c. wykonano nowe instalacje wod.-kan., ułożono płytki i wykonano tzw. biały montaż. Prace były realizowane z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Koszt przeprowadzonego I etapu prac wyniósł ok. 34 tys. zł. W miesiącu marcu b.r. zlecono do wykonania wykonanie nowej wylewki w pomieszczeniu kuchni. Następnie w miesiącu kwietniu przeprowadzono prace elektryczne mające na celu wykonanie nowej instalacji wewnętrznej. Koszt materiałów, sprzętu użytego do przeprowadzenia II etapu remontu, a także zleconych w II etapie prac wydatkowany z budżetu gminy wynosi obecnie ok. 17 tys. zł.

7. Remont pomieszczeń w remizie w Parzymiechach /span>

W styczniu b.r. rozpoczęto prace remontowe pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym i drugim piętrze budynku remizy. Po przeprowadzeniu remontu na II piętrze budynku zlokalizowany zostanie m.in. Gminny Punkt Wsparcia Rodziny natomiast na I piętrze zaplanowano pomieszczenia organizacyjno-wystawowe biegu Hopfera oraz podobnie jak to miało miejsce przed remontem bibliotekę z czytelnią.

Prace wykonane na II piętrze budynku:

W pomieszczeniu Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny

- usunięto stary tynk ze ścian wewnętrznych,

- zagruntowano i pomalowano ściany;

- zerwano parkiet i wykonano nową podłogę z paneli podłogowych;

- wymieniono drzwi wewnętrzne do trzech pomieszczeń.

Na korytarzu

- wykonano nową wylewkę betonową i ułożono płytki;

- zamontowano nowe gniazdka i włączniki;

- wymieniono drzwi wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń.

Ostatnimi z przeprowadzonych prac remontowych było odnowienie korytarza na I piętrze oraz klatki schodowej poprzez pomalowanie sufitu oraz ścian wraz z nałożeniem warstwy marmolitu. Kolejnym planowanym etapem prac jest ułożenie płytek oraz wymiana drzwi wewnętrznych. Prace wykonywane są systemem gospodarczym. Koszt materiałów użytych do przeprowadzenia remontu wynosi aktualnie ok. 20 tys. zł.

2019

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1. Wymiana oświetlenia ulicznego – etap I

W grudniu 2018 roku gmina Lipie złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny o dofinansowanie I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego, polegającego na wymianie opraw sodowych na ledowe. Etap ten dotyczył wymiany 391 opraw w miejscowościach: Albertów, Danków, Kleśniska, Lindów, Rębielice Szlacheckie, Stanisławów, Szyszków oraz Zimnowoda.

W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, podczas którego wyłoniono wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 454.423,50 zł, złożyła firma Electronic Control System S.A. 32-083 Balice, ul. Krakowska 84. Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota 386 259,97 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 22.07.2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin realizacji zadania przypadał na dzień 15.11.2019 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie następujących prac:

• demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego w ilości 391 sztuk,

• zakup i dostawę nowych opraw drogowych LED,

• montaż nowych opraw drogowych LED o mocach od 28W do 88W w miejsce opraw zdemontowanych.

2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

W okresie od 05.04.2019 r. do 24.04.2019 r. firma REMOST z Olesna, wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego, przeprowadziła prace remontowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu. Podczas prac remontowych zabudowano 90,30 ton emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Całkowity koszt powykonawczy zrealizowanego zadania wyniósł 35.542,08 zł.

3. Remont mostów w miejscowości Rębielice Szlacheckie

W maju 2019 r. dokonano okresowego przeglądu obiektów mostowych zlokalizowanych w gminie Lipie na drogach gminnych. Na jego podstawie przystąpiono do prac remontowych, które zostały rozpoczęte we wrześniu br. Prace były realizowane systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie.

Objęły one wymianę uszkodzonych elementów pokładu górnego i balustrad trzech mostów o konstrukcji drewnianej w Rębielicach Szlacheckich. Prace były prowadzone we wrześniu i październiku b.r. Koszt materiałów użytych do przeprowadzenia prac wyniósł ok. 10 tys. zł. środki wydatkowano z budżetu gminy Lipie. W lipcu br. przy wszystkich mostach zlokalizowanych na drogach gminnych ustawiono oznakowanie pionowe, ograniczające tonaż przejeżdżających pojazdów.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy – etap II

Od 30 stycznia do 15 października 2019 r. trwały prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscowości Parzymiechy – etap II”. W styczniu br., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę z wykonawcą - firmą Zakład Usług Sprzętowo –Transportowych s. c. A. Bator, M. Bator ,ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń.

Wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła 3.867.403,60 zł, a środki zewnętrzne w ramach RIT, jakie gmina Lipie pierwotnie otrzymała na realizację zadania, to kwota 999.982,80 zł, co stanowiło tylko 25,86% kosztów zadania, Wójt Gminy Lipie zwróciła się do Komitetu Sterującego RIT z prośbą o podniesienie dofinansowania o kwotę ok. 1,5 mln zł. W maju br. Komitet Sterujący RIT podjął korzystną dla gminy uchwałę w sprawie zwiększenia dofinansowania do kwoty 2.499.982,80 zł. Zadanie było realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020

Zakres zadania realizowanego w II etapie objął ulice: Krzepicką, Bonawentury Metlera, Starowiejską, część ulicy Częstochowskiej oraz Głębokiej. Polegał na budowie kanalizacji sanitarnej (zlewnia P3), wykonaniu rurociągu tłocznego, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, wymianie wodociągu oraz odtworzeniu nawierzchni po robotach. Szczegóły poszczególnych składowych zadania poniżej:

Budowa kanalizacji sanitarnej (zlewnia P3)

- wykonanie kanału z rur PCV litych klasa S fi 200x 5,9mm– 2.616,70 m;

- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm– 107 szt.

- budowę przepompowni ścieków P3 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu – 1 szt.

Rurociąg tłoczny P3÷SR

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC o śr. 90mm – 262,00 m.

Przyłącza kanalizacyjne

- wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV litych klasa S fi 200x5,9mm – 677,00 m

- budowa studzienek rewizyjnych o śr. 425 mm – 73 szt.

Wymiana wodociągu:

- wykonanie rurociągów rur PE o śr. 225 mm – 117,30 m,

- wykonanie rurociągów z rur PE o śr. 160 mm – 262,00 m,

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC o śr. 225mm – 423,70 m,

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC o śr. 160 mm – 932,50 m,

- wykonanie przepięć przyłączy wodociągowych z rury PE o śr. 40mm – 81,60 m / 50 szt.

5. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Napoleonie

Zadanie obejmowało wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej w Napoleonie o łącznej długości 818,80 m. Odcinek pierwszy, wynoszący 418,80 m, jest zlokalizowany przy drodze gminnej 667006S w Napoleonie (wzdłuż lasu), a drugi o długości 400 m także wzdłuż wspomnianej drogi gminnej 667006S prostopadle do pierwszego odcinka ( do posesji nr 25).

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma WOD-KOP z Albertowa. Koszt prac to kwota 129.150,00 zł. Środki na wykonanie zadania pochodziły z budżetu gminy Lipie. Realizację zadania rozpoczęto 5 listopada br. Termin zakończenia prac przypadał na 13 grudnia br.

W ramach prac wykonane zostały 4 przyłącza wodociągowe oraz zabudowane hydranty i zasuwy kołnierzowe. Przyłącza wodociągowe wykonane zostały metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm na długości 7,10 m.

Zadanie obejmował włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu, zlokalizowanego w poboczu drogi gminnej 667006S – działka o nr ewidencyjnym 626 obręb Grabarze, poprzez zabudowanie trójnika żeliwnego Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierzową z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.

Wykonany wodociąg, poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest także do gaszenia ewentualnych pożarów. W związku z tym na trasie wodociągu zlokalizowano 6 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm. Rurociąg jest wykonany metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm.

Dodatkowo wykonawca dostarczył węzły wodomierzowe w ilości 2 sztuk oraz rurę PE100 Ø40/3,7 mm, przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 56,60 m.

6. Wymiana pomp i orurowania na ujęciu wody w Lipiu

W celu poprawy efektywności zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lipia, Dankowa, Rozalina i Tronin w lipcu i sierpniu br. wykonano remont dwóch studni głębinowych zlokalizowanych przy hydroforni w Lipiu.

Remont polegał na wymianie pomp i orurowania ze względu na zużycie dotychczas wykorzystywanego sprzętu. 19 lipca br. w studni głębinowej nr 2 wymieniono jedną pompę oraz wstawiono jeden odcinek rury ocynkowanej. Koszt prac wyniósł 16.768,24 zł. Natomiast 2 sierpnia wymieniono dwie pompy głębinowe oraz około 30 metrów rur na kwasoodporne w studni głębinowej nr 1. Koszt remontu to kwota: 43.454,12 zł. Łączna kwota remontu dwóch studni głębinowych w Lipiu to 60.222,36 zł. Środki na wykonanie porać wydatkowano w całości z budżetu gminy Lipie.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

7. Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów

W listopadzie 2018 roku gmina Lipie podpisała umowę z wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów”. Wcześniej, bo w maju 2017 roku, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach projektów rezerwowych w konkursie dla działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny.

Realizacja prac przez firmę F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki z Konopisk trwała ponad 7 miesięcy, tj. od 22.11.2018 r. do 03.07.2019 r. Koszt wykonania zadania wyniósł 1.987.070,53 zł, a koszty nadzoru 20.000,00 zł. Wartość pozyskanego dofinasowania to kwota 1.000.000,00 zł.

Zakres wykonanych w budynku w Albertowie objął:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ”lekkiej – mokrej” z zastosowaniem styropianu EPS-80 0,36 FASADA, przyklejanego do ścian istniejących zewnętrznych oraz zabezpieczenie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym;

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej na istniejącym pokryciu dachowym;

- wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powlekana gr. 0,5 mm) oraz wewnętrznych;

- wykonanie opaski wokół budynku wraz z odbudową korytek ściekowych;

- odbudowę instalacji odgromowej;

- remont oświetlenia zewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoenergetyczne;

- remont oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoenergetyczne;

- wymianę źródła ogrzewania z węglowego na biomasę – pellet.

Zakres prac zrealizowanych w budynku w Parzymiechach to:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ”lekkiej – mokrej” z zastosowaniem styropianu EPS-80 0,36 FASADA przyklejanego do ścian istniejących zewnętrznych i zabezpieczenie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym;

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

- docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem – remontem - nad salą zabaw w pasie dolnym wiązarów oraz wykonanie nowych podsufitek z zastosowaniem płyt GK;

- docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem – remontem nad pomieszczeniami poddasza oraz wykonanie nowych podsufitek z zastosowaniem płyt GK;

- wymianę/remont nieszczelnego pokrycia dachowego z płyt bitumicznych fałdowych (ondulina) na blachę stalową na rąbek stojący wraz z miejscowym przedłużeniem krokwi oraz wymianą systemu odwodnienia budynku (rynny oraz rury spustowe) wraz z naprawą uszkodzeń kominów powyżej połaci dachowej;

- wymianę wyłazu dachowego;

- wymianę parapetów zewnętrznych, blacha powlekana gr. 0,5 mm oraz wewnętrznych;

- wymianę daszku nad wejściem do korytarza od strony ogrodowej;

- docieplenie pomieszczeń piwnic bloczkami z betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności;

- wykonanie opaski wokół budynku wraz z odbudową korytek ściekowych;

- odbudowę instalacji odgromowej;

- remont oświetlenia zewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoenergetyczne;

- remont oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoenergetyczne, miejscowa zmiana lokalizacji włączników;

- wymianę źródła ogrzewania z węglowego na biomasę – pelet;

- wymianę odbiorników ciepła-grzejników na grzejniki o wysokiej sprawności.

8. Remont budynku świetlicy w Albertowie

Równocześnie z pracami termomodernizacyjnymi, w okresie od 15 stycznia do 24 czerwca br., w budynku świetlicy w Albertowie prowadzone były prace remontowe, realizowane systemem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie.

W ramach prac skuto tynki ze ścian w korytarzu oraz na sali zabaw. Na ścianach wewnętrznych w pomieszczeniu sali zabaw nałożona została nowa warstwa tynku, która następnie została pomalowana.W pomieszczeniu sali zabaw wykonano także nową konstrukcję sufitu podwieszanego.

W budynku - w pomieszczeniu łazienki oraz w.c. - wykonano również nowe instalacje wod.-kan. Ostatni etap remontu stanowił ułożenie płytek i tzw. biały montaż w pomieszczeniu łazienki 23.10÷22.11 b.r. Koszt materiałów oraz sprzętu użytego do przeprowadzenia remontu wydatkowany z budżetu gminy to kwota ok. 34 tys. zł.

9. Remont i termomodernizacja remizy w Zimnowodzie

W 2019 roku systemem gospodarczym, przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie, prowadzone były również prace w remizie w Zimnowodzie. Stanowiły one kontynuację działań remontowych obiektu rozpoczętych w 2018 roku.

W bieżącym roku, po wybrukowaniu placu, ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych oraz wymianie okna i drzwi wewnętrznych w budynku, wewnątrz budynku wykonane zostały nowe tynki na ścianach i sufitach, które następnie pomalowano.

W pomieszczeniu sali głównej zdemontowano dotychczasowy sufit podwieszany, którego konstrukcja w wielu miejscach uległa podłużnym odkształceniom. W jego miejsce został zamontowany nowy sufit podwieszany z kasetonów oraz wymienione oświetlenie wewnętrzne.

Realizowane były także prace na zewnątrz budynku. Wykonano remont uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej, włącznie z wykonaniem odpływu z nowych rur PCV160 do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków. Wykonano nową elewację budynku, obróbki dekarskie, zamontowano rynny i rury spustowe oraz wykonano utwardzenie terenu wzdłuż ściany bocznej budynku z kostki brukowej. W nawierzchni z kostki zabudowano odpływy liniowe. Koszt materiałów i sprzętu, który został użyty dotychczas przy realizacji zadania poniesiony z budżetu gminy wynosi ok. 100 tys. zł. Na kolejny rok zaplanowano pomalowanie dachu i remont kominów zewnętrznych.

10. Budowa mieszkań socjalnych w Kleśniskach

Kolejnym zadaniem realizowanym w 2019 roku w ramach prac przy obiektach użyteczności publicznej były prace związane z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kleśniskach na mieszkania socjalne. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c., ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice. Wartość robót określona w umowie to kwota 2.387.000,00 zł.

Zadanie w szczególności obejmuje przebudowę oraz zmianę konstrukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) istniejącego budynku szkolnego, zmianę przeznaczenia obiektu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidację barier architektonicznych poprzez zapewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym:

- całkowitą rozbiórkę 1 piętra, rozebranie stropu nad parterem i dachu w części wyższej obiektu;

- rozbiórkę części ścian wewnętrznych, wykonanie przebić związanych z układem funkcjonalnym oraz na potrzeby instalacyjne;

- wyburzenia otworów drzwiowych z uprzednio wprowadzonym nadprożem;

- demontaż wszystkich drzwi i okien oraz podmurowanie parapetów, wylanie nowych nadproży wraz ze zmianą gabarytów otworów w elewacjach;

- usunięcie istniejących warstw z posadzek i wykonanie warstw wykończeniowych posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń;

- rozbiórkę drewnianych schodów wewnętrznych oraz budowa nowej klatki schodowej,

- wykonanie nowych ścian w technologii murowanej z pustaków ceramicznych;

- wybudowanie nowych ścian osłonowych piętra, założenie nowych stropów w części wyższej obiektu;

- wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o. i elektrycznych wg projektów branżowych;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej; - wykonanie sufitów podwieszonych systemowych oraz pełnych;

- wykonanie powłok tynkarskich i malarskich na ścianach i sufitach;

- montaż wewnętrznych parapetów podokiennych;

- wykonanie nowego stropodachu nad 1 piętrem w wyższej części budynku.

Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 27.08.2019 r. do 30.09.2020 r. Prace zrealizowane w roku 2019 to:

- wykonanie robót rozbiórkowych;

- wykonanie obmurowania w zakresie niezbędnym do kontynuowania robót murarskich;

- wykonanie stropu nad parterem typu teriva;

- wykonanie podkładu pod posadzki na parterze budynku;

- wykonanie ścian zewnętrznych i rdzeni żelbetowych na wysokości I piętra;

- wykonanie ścian wewnętrznych;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu;

- wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

11. Utwardzenie terenu w sąsiedztwie boiska Orlik przy ZSP Lipie

W marcu br. rozpoczęto prace brukarskie mające na celu utwardzenie terenu przy boisku sportowym Orlik zlokalizowanym obok ZSP w Lipiu. Nowy plac został połączony z istniejącym placem manewrowym zlokalizowanym pomiędzy budynkiem szkoły a placem zabaw, który ze względu bezpieczeństwa przeciwpożarowego został wyłączony z ruchu. Prace, obejmujące powierzchnię ok. 720 m2 polegały m. in. na zagospodarowaniu terenów zielonych oraz wykonaniu placu utwardzonego kostką, wokół którego ułożony został krawężnik drogowy betonowy.

Prace realizowane były sposobem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz Gminy Lipie. Zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy. Koszt materiałów i sprzętu, użytego do realizacji zadania wyniósł ok. 45 tys. zł.

12. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Grabarze

W grudniu wykonano plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabarzach. Wykonawcą prac była firma Avis s.c. Ekologiczne Place Zabaw z Lublina. Urządzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jakie zostały zamontowane na placu zabaw to: huśtawka potrójna metalowa, bujak samochodzik, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka wazka podwójna metalowa; zestaw zabawowy metalowy, ławka stała, kosz na śmieci, tablica z regulaminem. Wartość przedmiotu umowy to kwota 39.114,00 zł.

2018

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1. Remont mostu w Dankowie

W czerwcu br. zakończono remont II środkowego mostu w Dankowie zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej. Plac budowy przekazano wykonawcy w marcu. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: rozebrano podkłady drewniane mostu, wykonano renowację konstrukcji stalowej mostu poprzez czyszczenie, piaskowanie i malowanie. Następnym etapem prac było wbudowanie belek poprzecznych drewnianych, ułożenie jezdni drewnianej z podkładem z bali oraz montaż krawężników drewnianych. Ostatni etap to czyszczenie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcjach betonowych, uzupełnienie dybli betonowych. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania przedmiotowego zadania przypadał na dzień 31.08.2018 r. Remont przeprowadziła firma MOSTY BIELSKO-BIAŁA. Koszt remontu wyniósł 146.309,56 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej w Parzymiechach ul. Zagórze – II etap

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji drogi na odcinku: kilometraż od 0,00 do 0+900,00 w tym:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym o frakcji 31,5/63 mm średniej grubości 15 cm do szerokości 3,50 m (dolna warstwa podbudowy);

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0÷31,5 mm średniej grubości 8 cm;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 3 cm;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm;

- obustronne wykonanie opaski tłuczniowej kamiennej frakcji 0÷31,5 mm średniej grubości 8 cm;

- wykonanie mijanki o nawierzchni asfaltobetonowej 1 szt;

- wykonanie wjazdów na posesje z kruszywa kamiennego o frakcji 0÷31,5 mm średniej grubości 10 cm – 3 szt;

- ukształtowanie przyległego terenu.

Wykonawcą prac była firma: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Rafał Tomala Wręczyca Mała, ul. Zamkowa 26, 42-130 Wręczyca Wielka

W dniu 02.11.2018 r. odbył się odbiór wykonanego etapu prac. Powykonawczy koszt realizacji zadania wyniósł 315.539,99 zł

3. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

W miesiącu kwietniu firma „REMOST” z Olesna, wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego, przeprowadziła prace remontowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu. Całkowity koszt powykonawczy zrealizowanego zadania wyniósł 18.473,62 zł.

4. Budowa chodnika w Stanisławowie – III etap

W maju br. zakończono budowę III etapu chodnika w Stanisławowie. Prace wykonywano w kwietniu i maju br. W ich efekcie powstał chodnik o szerokości 1,2 m, zlokalizowany po północnej stronie drogi na odcinku od wjazdu do posesji nr 26 do posesji nr 7 (włącznie). Długość chodnika zrealizowanego w 3 etapie prac wynosi ok. 330 m. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew a granicą pasa drogowego. Z obu stron obudowany jest prefabrykowaną płytą ściekową osadzoną na ławie betonowej.

Wszystkie zjazdy na posesję w zakresie projektowanego chodnika zostały wyposażone w oba ścieki (wykonane z kostki granitowej na szerokości wjazdu) oraz utwardzone kostką betonową. W ramach zadania zostały zabudowane 3 szt. studni chłonnych oraz 6 szt. wpustów ściekowych. Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem chodnika przeprowadzono regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Konstrukcja chodnika: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miału kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miału kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm. Wykonawcą prac była firma: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu. Koszt prac wyniósł 100 tys. zł

5. Budowa chodnika w Lindowie – I etap

W maju rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Lindowie. Chodnik o szerokości 1,2 m jest zlokalizowany po stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od posesji nr 1 do posesji 18 (włącznie). Długość chodnika wynosi ok. 450,00 m, jednakże cała długość utwardzonej powierzchni to 613 mb, dwa istniejące wjazdy wykonane z kostki brukowej oraz parking z nawierzchni asfaltowej przy kościele.

Wykonany chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na zjazdach na posesje chodnik jest wykonany z kostki w kolorze innym niż na chodniku. Chodnik ograniczony jest z obu stron obrzeżem betonowym o wym. 60x200x1000mm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Na szerokości zjazdów zabudowane zostaną obustronnie krawężniki najazdowe betonowe o wym. 150x220x1000mm. Chodnik jest wykonany w sposób umożliwiający dopasowanie się wysokościowo do istniejących zjazdów, ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2% w kierunku krawędzi jezdni. W ramach prac przewidziana została regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Konstrukcja chodnika: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miału kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miału kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

Najkorzystniejszą ofertę cenową w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożyła firma: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu na kwotę 87.500,00 zł.

6. Budowa chodnika w Lindowie – II etap

W okresie od lipca do października trwały prace związane z wykonaniem chodnika w miejscowości Lindów – II etap. Chodnik o szerokości 1,2 m zlokalizowany został po stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od posesji nr 41 do drogi gminnej dz. nr ewid. 29. Długość chodnika do realizacji wynosiła ok. 430,00 m. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na zjazdach na posesje projektowany chodnik wykonany został w kolorze innym niż kolor chodnika. Prace zostały zakończone 11.10.2018 r. Prace zostały realizowane przez firmę: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu za kwotę 87.500,00 zł.

7. Dokończenie chodnika w Lipiu przy ul. Częstochowskiej

Na odcinku od przystanku przy ul. Częstochowskiej w Lipiu do ul. Dolnej, na długości ok. 65 m, wykonany został brakujący fragment chodnika. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym. Koszt materiałów wyniósł ok. 6 tys. zł.

8. Dokończenie chodnika w Lipiu przy ul. Parkowej

Przy ul. Parkowej w Lipiu na odcinku ok. 300 m, od posesji nr 25 do ostatniego budynku w kierunku Zbrojewska, zrealizowany został III etap chodnika. Chodnik o szer. 1,2 m został wykonany z kostki brukowej. Prace przeprowadzone były systemem gospodarczym. Koszt sprzętu i zabudowanych materiałów wyniósł ok. 33 tys. zł.

9. Wymiana chodnika w Dankowie

W maju rozpoczęto prace brukarskie przy remoncie chodnika w miejscowości Danków. Na długości ok. 530 m w miejscu, gdzie znajdował się istniejący chodnik z płyt betonowych, wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Prace zostały realizowane systemem gospodarczym. Koszt sprzętu i zabudowanych materiałów wyniósł ok. 54 tys. zł.

10. Wykonanie chodnika w miejscowości Giętkowizna.

W miesiącu październiku rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w miejscowości Giętkowizna. Chodnik został zlokalizowany wzdłuż krawędzi drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Długość wykonanego chodnika wynosi ok. 470,00 m. Wzdłuż chodnika od strony nawierzchni asfaltowej zabudowany został krawężnik betonowy natomiast od strony ogrodzeń posesji obrzeże betonowe. Na szerokości zjazdów zabudowane zostały krawężniki najazdowe betonowe o wym. 150x220x1000mm. Chodnik został wykonany w sposób umożliwiający dopasowanie się wysokościowo do istniejących zjazdów, ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2% w kierunku krawędzi jezdni.

Prace były wykonywane sposobem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Koszt zadania wyniósł ok. 32 tys. zł.

11. Dokończenie chodnika w miejscowości Szyszków

W miesiącach wrzesień-październik trwały prace przy dokończeniu brakującego odcinka chodnika w miejscowości Szyszków. Chodnik został zlokalizowany wzdłuż krawędzi drogi o nawierzchni asfaltowej. Długość wykonanego odcinka chodnika wynosi ok. 180,00 m. Wzdłuż chodnika od strony nawierzchni asfaltowej zabudowany został krawężnik betonowy natomiast od strony posesji obrzeże betonowe. Na szerokości zjazdów zabudowane zostały krawężniki najazdowe betonowe o wym. 150x220x1000mm.

Prace były wykonywane sposobem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Koszt zadania wyniósł ok. 16 tys. zł.

12. Wyrównanie dróg gminnych leśnych i przyleśnych

Drogi leśne

• W maju br. we współpracy z Nadleśnictwem Kłobuck zostały wykonane prace remontowe przy drogach leśnych i przyleśnych gminy Lipie. Zakres prac objął dokończenie utwardzenia drogi leśnej w Wapienniku - do szlabanu w lesie

• utwardzenie drogi na odcinku Rozalin – Chałków

• utwardzenie drogi w Napoleonie do ul. Leśnej w Parzymiechach

Drogi te zostały nawiezione żużlem przekazanym przez firmę z terenu gminy Lipie, wyrównane i uwałowane. Łączna ilość zabudowanego materiału (żużla) wyniosła ok. 1100 ton. Koszt wykonanych zadań: ponad 26 tys. zł. W ramach współpracy Nadleśnictwo Kłobuck udostępniło do prac równiarkę i walec wraz z operatorem urządzeń, a gmina Lipie pokryła koszty pracy koparki i samochodu dostawczego. Dodatkowo na jeden dzień została wynajęta równiarka z firmy zewnętrznej w celu uzyskania jak najlepszej jakości dróg.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

13. Budowa kanalizacji i wymiana wodociągu Parzymiechy – Napoleon (I etap)

W październiku 2016 roku gmina Lipie złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu 2017 roku została potwierdzona informacja o przyznaniu gminie dofinansowania w kwocie 4.078.000,00 zł. Łączna długość kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania w I etapie prac wynosi ponad 9100 m, a nowej oraz przebudowywanej sieci wodociągowej ponad 2670 m. Wykonawcą prac jest firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego to kwota 5.883.549,52 zł. Na rok 2018 r. zaplanowano zrealizowanie zakresu prac na wartość 3.883.549,52 zł.

14. Budowa sieci wodociągowej w Wapienniku

W czerwcu br. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Wapienniku. W ramach inwestycji na odcinku o dł. 655 m, od węzła „w1” do „hp4”, została wykonana sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy Ø110/4,2. Włączenie do istniejącego wodociągu nastąpiło poprzez zabudowanie trójnika żeliwnego o średnicy Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierzową z żeliwa sferoidalnego o śr. Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Również w węźle „w3” (przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Słonecznej) zabudowany został trójnik o śr. Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierzową z żeliwa sferoidalnego o śr. Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców, przewidziany jest także do czerpania wody w celu gaszenia pożarów. W tym celu przewidziano zabudowę 4 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm.

Wykonawca prac jest firma: WOD-KOP Artur Fiszer, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wyniósł 96.920,00 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania zadania przypadał na dzień 29.06.2018 r.

15. Wymiana sieci wodociągowej w Zimnowodzie – III etap

W miesiącach maj-sierpień b.r. trwały prace przy III etapie wymiany wodociągu w Zimnowodzie. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych. Na odcinku ok. 350 m powstała nowa sieć wodociągowa z rur PE o śr. 110mm. Przyłącza wodociągowe w ilości 20 sztuk zostały wykonane z rur PE o śr. 40 mm. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma: WOD-KOP Artur Fiszer z Albertowa na kwotę 97.000,00 zł brutto.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

16. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku zespołu szkolno-przedszkolnego na funkcję żłobka

Prace przy adaptacji pomieszczeń ZSP w Lipiu na funkcję żłobka wykonywane były w miejscu gdzie znajdowały się 3 sale lekcyjne - do zajęć z geografii, chemii i zajęć komputerowych oraz zaplecze sali do zajęć z fizyki powstaną pomieszczenie gminnego żłobka.

W ramach inwestycji powstało nowe wejście od strony północnej, w miejscu środkowego okna w dawnej sali geograficznej. Strefa wejściowa została zadaszona i posiada wydzielone miejsce na wózki dziecięce. W budynku wykonano nowe pomieszczenia, tj.: salę stałego pobytu dla 20 dzieci, salę z łóżeczkami dla 20 dzieci, wiatrołap, szatnię wyposażoną w szafeczki i przewijak, łazienkę dla dzieci wyposażoną w 2 miski ustępowe, 2 umywalki, brodzik i regał na nocniki, pomieszczenie porządkowe oraz kuchnię, w której porcjowane będą gotowe posiłki przywożone wózkami z głównej kuchni szkoły. W projektowanej kuchni wydzielono miejsce do mycia naczyń. Żłobek połączony został z budynkiem szkoły przejściem służbowym dla pracowników żłobka, korzystających z zaplecza socjalnego w szkole.

Zakres prac budowlanych obejmował:

- rozbiórkę ściany pod parapetem w miejscu planowanego wejścia do budynku,

- budowę zadaszenia strefy wejściowej,

- wykonanie nowego dojścia do budynku,

- rozbiórkę ściany działowej pomiędzy salą lekcyjną do fizyki, a pomieszczeniem pomocniczym,

- przebicia w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych,

- budowę nowych ścian działowych wydzielających nowe pomieszczenia,

- montaż nowej stolarki wewnętrznej (drzwi),

- adaptację instalacji wentylacyjnej do potrzeb projektowanych pomieszczeń,

- przebudowę istniejących instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,

- wykończenie wnętrz zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawcą prac była firma: F.H.U. „Matyja” Adrian Matyja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na kwotę 248.000,00 zł brutto.

17. Remont remizy w Natolinie

W maju br. zakończono prace związane z remontem budynku świetlicy w Natolinie. Prace wykonywane były od lipca 2017 r.

Zadanie wykonywano systemem gospodarczym przy udziale osadzonych. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz montaż 2 szt. nagrzewnic oraz wykonanie nowej posadzki wewnątrz budynku zostało zlecone firmom zewnętrznym. W maju, w ostatnim etapie prac, wykonano obróbki blacharskie dachu, ułożono płytki na schodach zewnętrznych oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku z zastosowaniem tynków silikatowo-silikonowych.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmował:

- odwodnienie terenu wokół budynku świetlicy;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz przyłącza prądu;

- docieplenie przegród zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną;

- wykonanie nowej podłogi, sufitu podwieszanego i odnowienie ścian w budynku;

- wykonanie ogrzewania pomieszczeń (nagrzewnice elektryczne);

- wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku.

Całkowity koszt remontu budynku obejmujący zadania zlecone firmom zewnętrznym i koszty zakupu materiałów dla prac wykonywanych systemem gospodarczym wyniósł ponad 122 tys. zł.

18. Utwardzenie placu przy budynku świetlicy w Natolinie

Pracami towarzyszącymi przy pracach związanych z remontem świetlicy w Natolinie były prace brukarskie, w ramach których wykonano ok. 220 m² utwardzonej nawierzchni poprzez zabudowę kostki brukowej. Prace prowadzone były z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Kwota materiałów i usług wyniosła 11,5 tys. zł.

19. Remont budynku świetlicy OSP w Lindowie

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem remontu elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Lindowie. Prace były prowadzone systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie.

Zakres zrealizowanych prac:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji;

- wymiana okien 2 szt. i drzwi zewnętrznych 2 szt.;

- wymiana parapetów zewnętrznych;

- wykonanie obróbki blacharskiej dachu (ściana boczna południowo-zachodnia);

- wymiana napowietrznego przyłącza kablowego;

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego 2 szt. (lampy halogenowe);

- zabudowa obrzeży betonowych wokół budynku (teren nieutwardzony) wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół elewacji zewnętrznej budynku.

Dodatkowo OSP Lindów dostarczyło materiały budowlane takie jak: tynk elewacyjny, blachę na obróbkę części dachu. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł łącznie ok. 30 tys. zł.

20. Remont remizy w Zbrojewsku

W marcu br. rozpoczęto prace związane z remontem budynku świetlicy w Zbrojewsku. Prace termomodernizacyjne budynku prowadzone były systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Natomiast wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż 2 szt. nagrzewnic elektrycznych zlecono firmom zewnętrznym.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją zewnętrzną;

- demontaż starych i montaż nowych rynien oraz rur spustowych;

- wymianę 4 szt. okien oraz drzwi zewnętrznych 1 szt.;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

- wykonanie nagrzewnic elektrycznych sufitowych w ilości 2 szt.

- odnowienie ścian wewnętrznych (uzupełnienie ubytków w tynkach, gipsowanie i malowanie).

Koszt wykonanych prac wyniósł ok. 71 tys. zł.

 

2017

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

W okresie od 14.04.2017 r. do 18.05.2017 r. firma „DOMAX” z Boronowa, wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego, przeprowadziła prace remontowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu tj.: droga nr 667039S w Grabarzach, droga ul. Marianka w Kleśniskach, drogi w Zimnowodzie-Karcze oraz w Zimnowodzie - Podlas, drogi nr 667007S oraz nr 667008S w Zimnowodzie, ul. Głęboka, ul. Zagórze, ul. Polna, ul. Leśna w Parzymiechach, droga nr 667017 w Brzózkach, drogi nr 667018S i 667040S w Natolinie, drogi nr 667020S i 667058S w Dankowie, drogi - ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Wiśniowa w Lipiu, droga nr 667022S w Rozalinie, droga relacji Rębielice Szlacheckie – Chałków, drogi w Wapienniku nr 667024S i 667025S, droga relacji Stanisławów – Szyszków oraz droga nr 667027S w Julianowie. Całkowity koszt powykonawczy zrealizowanego zadania wyniósł 33.446,16zł brutto.

2. Modernizacja drogi gminnej w Parzymiechach ul. Zagórze

W ramach inwestycji zrealizowany został II etap zadania na długości 920 m, tj. od 0+900,00 km do 1+820,93 km (pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 602-615). Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. W dniu 01.08.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6 cm, dodatkowo została wykonana zatoczka drogowa, a pobocza na szerokości 0,5 m wzmocnione warstwą tłucznia o grubości 8 cm. Wjazdy na posesje zostały wykonane z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm. W dniu 20.10.2017 r. odbył się odbiór wykonanego etapu prac. Powykonawczy koszt realizacji zadania wyniósł 272.129,87 zł.

3. Przebudowa drogi na odcinku Stanisławów – Wapiennik km 0+000 do km 2+100

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Inwestycja obejmowała modernizację drogi gminnej nr 667024S Stanisławów – Wapiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Lipie –Julianów do pierwszego zakrętu w Wapienniku (1100m), a następnie odcinka drogi gminnej nr 667025S (200 m) prowadzącej w kierunku „Szachownicy” oraz drogi leśnej w tym samym kierunku (800 m). Na długości 1300 mb, obejmującej dwa pierwsze odcinki, przebudowa polegała na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu podbudowy oraz ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. W celu poprawy odwodnienia zostało wykonane odmulenie i oskarpowanie istniejących rowów przydrożnych, a na odcinkach, gdzie nie ma rowów, pobocza i skarpy zostały tak wyprofilowane, aby odprowadzać wodę z jezdni. Na trzecim odcinku, tj. fragmencie drogi leśnej, wykonano nawierzchnię tłuczniową. W ramach inwestycji zostało ustawione nowe oznakowanie pionowe. Inwestycja została realizowana wspólnie przez gminę Lipie i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. reprezentowaną przez Nadleśnictwo Kłobuck. Powykonawczo koszt realizacji zadania wyniósł 654.714,73 zł.

4. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzózki

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu drogi gminnej w m. Brzózki gm. Lipie polegającego na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości ok. 200 mb na istniejącej nawierzchni oraz wykonanie obustronnej opaski z tłucznia wzdłuż drogi. Termin realizacji zadania przypadał na dzień 15.12.2017 r. Kwota umowna przeznaczona na wykonanie zadania to 39.889,02 zł.

5. Dokończenie chodnika w miejscowości Natolin

W ciągu drogi gminnej w miejscowości Natolin powstał chodnik o szerokości 1,2 m i długości ok. 830 m, ograniczony od strony drogi krawężnikiem betonowym, a od strony posesji obrzeżem. W ramach realizacji zadania wykonane zostały przepusty z korytek ściekowych, które mają za zadanie odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni drogi do przydrożnych rowów. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Zadanie było realizowane od października 2016 r. do maja 2017 r. z przerwą na okres zimowy. Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 70 tys. zł.

6. Budowa chodnika w miejscowości Julianów

W miejscowości Julianów wykonany został chodnik o szerokości 1,0 m. Od strony drogi zabudowany jest krawężnikiem drogowym betonowym, natomiast od strony posesji ze względu na niewielką szerokość pobocza obrzeże ustawione zostało na ławie betonowej. W ramach realizacji zadania wykonane zostały przepusty z korytek ściekowych, odprowadzające wodę deszczową z powierzchni drogi do przydrożnych rowów. Prace były wykonywane systemem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Prace rozpoczęto w marcu 2017 r. Do końca lipca wykonano ok. 1000 mb chodnika. Koszt realizacji zadania to kwota ok. 75 tys. zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół ZS-P w Parzymiechach

Zostały wykonane prace porządkowe i brukarskie na terenie ZS-P w Parzymiechach. Prace polegały m.in. na: zagospodarowaniu skarp i terenów zielonych, wykonaniu placów, dróg i chodników z tłucznia i kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika i obrzeża. W celu wykonania drogi p.poż., umożliwiającej bezpośredni dostęp do każdego z budynków byłego gimnazjum, obecnie przedszkola i sal szkolnych. Zadanie to związane było również z wykonaniem nowego ogrodzenia od strony zakładu OTU. Nowe ogrodzenie z profili metalowych na podmurówce wykonanej z bloczków budowlanych betonowych wybudowano przy granicy z działką (nr ewid. 333/18).

8. Budowa chodnika w miejscowości Stanisławów – etap II

Zakres prac:

- wykonanie chodnika o szerokości 1,2m na długości ok. 190 m;

- zabudowa obustronnie korytek z płyty ściekowej o wym. 50x30x10cm;

- zabudowa na szerokości wjazdów ścieków z kostki granitowej;

- wykonanie 4 szt. wpustów ściekowych;

- zabudowa studni chłonnej.

Wykonawcą prac była firma „Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy z siedzibą w Lipiu przy ul. Dworskiej 1. Termin wykonania prac przypadał na 15.12.2017 r. Koszt wykonania zadania wyniósł 55.000,00 brutto.

9. Prace brukarskie Zimnowoda

W miesiącu wrześniu rozpoczęto prace brukarskie związane z realizacją chodnika przy remizie w miejscowości Zimnowoda.

Zakres robót to:

- wykonanie ok. 100 m² nawierzchni z kostki brukowej wraz z zabudową krawężnika i obrzeża przy ścianie frontowej budynku;

- zabudowa krawężnika najazdowego wzdłuż istniejącej nawierzchni asfaltowej przy wjeździe i wyjeździe do budynku remizy.

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

10. Budowa sieci wodociągowej w Parzymiechach

W okresie od 09.02.2017 r. do 28.04.2017 r. trwały prace przy budowie wodociągu w Parzymiechach przy ul. Stawowej. Na odcinku 1480 m wybudowano sieć wodociągową. Wodociąg został wykonywany z rur PCV o śr. 110 mm. Na nowej sieci zabudowano 2 zasuwy sieciowe oraz 2 hydranty nadziemne. Wykonano również 2 sztuki przyłączy w granicach pasa drogowego. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 56. Powykonawczy koszt zadania to kwota 69.000,00 zł brutto.

11. Budowa wodociągu w ul. Parkowej w Parzymiechach

Na przełomie miesiąca października i listopada były realizowane prace mające na celu budowę odcinka sieci wodociągowej w Parzymiechach przy ul. Parkowej. Zakres opracowania obejmował wykonanie sieci wodociągowej PEHD o śr. 125 mm o długości 182,00 m oraz zabudowę 2 szt hydrantów nadziemnych. Celem wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody dla ZS-P w Parzymiechach było zasilenie nowych hydrantów w wodę o wymaganym ciśnieniu oraz podłączenie istniejącego przyłącza wody dla ZS Parzymiechy. Łączny koszt realizacji zadania i opracowania dokumentacji projektowej to kwota 45.515,00 zł.

12. Budowa I etapu kanalizacji Napoleon – Parzymiechy.

W październiku 2016 roku gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu br. została potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania gminie w kwocie 4.078.000,00 zł.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej do wybudowania w I etapie prac wynosi ponad 9100 m, a nowej oraz przebudowywanej sieci wodociągowej ponad 2670 m. Wykonawcą prac jest firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego to kwota 5.883.549,52 zł. Na rok 2017 r. zaplanowano zrealizowanie zakresu prac na wartość 2.000.000,00 zł.

13. Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych

w części miejscowości Zimnowoda – etap II

Zakres prac:

- wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PE na odcinku ok. 400 m;

- wymiana przyłączy wodociągowych w granicy pasa drogowego na rury PE 15 szt;

Wykonawcą prac była firma WOD-KOP Artur Fiszer Albertów 2a, 42-165 Lipie. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 97.000,00zł brutto i został pokryty ze środków budżetu gminy.

 

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

14. Remont świetlicy wiejskiej w Kleśniskach

W miesiącu maju zakończono prace wykończeniowe w budynku świetlicy w miejscowości Kleśniska. We wcześniejszych etapach prac odnowiono sufit poprzez jego czyszczenie i malowanie, zamontowano oświetlenie oraz wygipsowano ściany. W świetlicy zdemontowano istniejącą drewnianą podłogę wraz z legarami i przygotowano podłoże pod wykonanie posadzki betonowej. W/w prace wykonano systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie. Wylewkę wykonano w marcu, wykonawcą była firma Zakład Remontowo-Budowlany „Estrich-Pol” Piotr Bogacz z Parzymiech. Na wykonanie wylewki przeznaczono środki pozyskane z ubiegłorocznej sprzedaży działek w tej miejscowości. Koszt wykonania posadzki wraz z warstwą termoizolacji wyniósł 15 tys. zł., a środki ze sprzedaży działek to kwota 14.560,00 zł. Całość prac związanych z remontem świetlicy realizowana była w okresie od listopada ub. roku do maja br. Koszt wszystkich wykonanych prac to kwota ok. 31 tys. zł.

15. Remont pomieszczeń w budynku gimnazjum w ZS-P w Parzymiechach

Realizowane były prace remontowe w zakresie adaptacji istniejących nieużytkowanych od lat pomieszczeń budynku gimnazjum z przeznaczeniem na sale przedszkolne. Prace obejmowały gruntowny remont pomieszczeń. W ich wyniku powstały pomieszczenia przeznaczone pod sale przedszkolne (w ilości 4 szt.) oraz pokój nauczycielski. Sale, w zależności od przewidzianej ilości dzieci, mają powierzchnię około 60 m² lub 40 m². Przy każdej klasie przedszkolnej wykonano sanitariaty oraz magazyny leżaków. Poza planowanymi salami przedszkola powstały również szatnia oraz jadalnia i zmywalnia z aneksem kuchennym przewidzianym do wydawania posiłków. Zakończenie prac zaplanowano do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Szereg prac został wykonanych systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie.

16. Remont świetlicy w miejscowości Natolin

Od miesiąca lipca rozpoczęto prace przy remoncie budynku świetlicy w Natolinie. Prace wykonywane były systemem gospodarczym przy udziale osadzonych.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmował:

- wznowienie granicy placu przy świetlicy;

- ogrodzenie placu za budynkiem świetlicy;

- zakup i montaż bezodpływowego zbiornika ścieków;

- odwodnienie terenu wokół budynku świetlicy;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz przyłącza prądu;

- docieplenie przegród zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną;

- wykonanie nowej podłogi, sufitu podwieszanego i odnowienie ścian w budynku;

- wykonanie ogrzewania pomieszczeń (nagrzewnice elektryczne).

Do tej pory wykonano prace związane z odwodnieniem terenu wokół budynku, izolację fundamentów, docieplenie ścian warstwą styropianu, zdemontowano istniejącą podłogę, przygotowano podłoże pod wykonanie wylewki betonowej, wykonano wylewkę betonową wewnątrz budynku, wykonano nowe tynki na ścianach w pomieszczeniu świetlicy. Dotychczasowy koszt materiałów i usług to kwota ok. 30 tys. zł.

17. Remont świetlicy w miejscowości Grabarze

Zakres prac:

- wymiana 4 szt okien;

- wymiana drzwi zewnętrznych;

- wymiana instalacji elektrycznej.

Dotychczasowy koszt materiałów i usług w związku z realizacją zadania to kwota ok. 7,5 tys zł.

 

PLACE ZABAW I SIŁOWNIA

18. Budowa placu zabaw w miejscowości Zbrojewsko

We wrześniu wykonano plac zabaw przy budynku remizy (świetlicy wiejskiej) w Zbrojewsku. Wykonawcą prac była firma Drewnogród Robert Lis, Podzamcze, ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszów. Urządzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jakie zostały zamontowane na placu zabaw to: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna i pojedyncza, huśtawka ważka, linarium stożek, piaskownica, karuzela bączek, pomost ruchomy, altana sześciokątna z ławeczkami i stołem oraz 2 ławki parkowe. Wokół placu zabaw wykonano ogrodzenie panelowe. Wartość przedmiotu umowy to kwota 57.326,61 zł.

19. Budowa placu zabaw w miejscowości Parzymiechy

W miesiącu lipcu na terenie ZS w Parzymiechach wykonano plac zabaw. Wykonawcą prac była firma „COMES” Sokołowscy, 26-500 Szydłowiec. Urządzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jakie zostały zamontowane na placu zabaw to: zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, mostek łańcuchowy, huśtawka sprężynowa, urządzenie linarne „Piramida”, urządzenie typu ważka. Zadanie zrealizowano za kwotę 48.694,72 zł.

20. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Natolin

W miesiącu sierpniu została wykonana siłownia zewnętrzna obok placu zabaw w Natolinie. Wykonawcą prac była firma Fitness Park Anna Smelczyńska, Rychwał, ul. Grabowska 30B. Zamontowane urządzenia do ćwiczeń to: biegacz, orbitrek, wiosło, narciarz, rowerek, twister oraz przyrząd do wyciskania siedząc i podciąg zamontowane na wspólnym pylonie. Wartość wykonanego zadania to kwota 18.309,00 zł.

 

POZOSTAŁE

21. Remont budynku hydroforni w miejscowości Wapiennik

Zakres prac:

- wykonanie docieplenia ścian budynku;

- wymiana 2 szt okien;

- wymiana drzwi zewnętrznych;

- odnowienie elewacji wewnętrznej;

- wykonanie elewacji zewnętrznej.

Prace zostały wykonane systemem gospodarczym. Koszt materiałów wyniósł ok. 8000zł.

  

2016

1. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” -

Zakres prac: (Urząd Gminy Lipie, ZS-P w Lipiu, ZS-P w Przymiechach)

- termomodernizacja: ocieplenie przegród budynków oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów pod poddaszem;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego źródła ciepła, tj. kotłów na biomasę;
- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
- prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej, czyli wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED, wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne;
- wykonanie 3 silosów na pellet z ustawieniem ich na płytach fundamentowych oraz zabudową systemu doprowadzającego pellet do kotłów - objętość silosów: przy ZS-P w Lipiu 2 szt. po 24,0m3, przy Urzędzie Gminy Lipie 26,2 m3.

Koszt inwestycji obejmujący prace dodatkowe i wykonanie silosów wyniósł: 6.879.056,08 zł, Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.437.589,52 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W dniach 24÷26.10.2016r. przeprowadzona została kontrola przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu stwierdzenia zgodności realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie. Kontrolujący zapoznał się z dokumentacją techniczną i formalno-prawną projektu. Wynikiem dokonanej analizy jest pozytywna ocena przeprowadzonej kontroli w formie raportu.

2. Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Lipie”.

W okresie od 06.04.2016r. do 15.04.2016r. wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego firma „DOMAX” z Boronowa przeprowadziła prace polegające na remoncie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy użyciu: emulsji asfaltowej i grysów kamiennych wraz z wykorzystaniem masy asfaltowej. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu. Całościowy koszt powykonawczy zrealizowanego zadania wyniósł: 19.965,36zł brutto.

3. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w Lipiu - ul. Dworska

Naprawie została poddana nawierzchnia drogi gminnej ul. Dworska w miejscowości Lipie na długości ok. 320m i szerokości ok. 7m wraz z łącznikiem ulicy Parkowej.

Remont polegał na:

- mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w postaci piasku, błota, pyłu, drobnych frakcji kruszywa,
- skropieniu emulsją powierzchni przeznaczonej do uzupełnieni
- uzupełnieniu wszystkich ubytków w drodze przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych.

Całościowy koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 36.900,00zł brutto.

4. Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie.

Powykonawczy zakres prac:

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej o gr. 10 cm i pow. 4.404 m2,                                   
- powierzchniowe utrwalenie poprzez skropienie bitumem warstwy kruszywa 850 m2
- wykonanie wjazdów i dojść do posesji z kostki brukowej 619 m2,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości: 894 m, na kanalizacji deszczowej zabudowano 37 szt. studni betonowych o śr. 1000 mm oraz 15 szt. wpustów deszczowych o śr. 500 mm.
- oznakowanie pionowe dróg

Łączny koszt inwestycji wyniósł 922.949,59zł.

5. Zakończenie remontu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu wraz
z adaptacją parteru na poddasze

Zakres prac (2012-2016):
- wymiana stropu nad parterem i nad pierwszym piętrem;
- nadbudowa budynku o sale lekcyjne na poddaszu;
- wymiana dachu oraz zamontowanie stolarki okiennej;
- skucie starych i ułożenie nowych tynków;
- wykonanie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych;
- zerwanie starych i wylanie nowych posadzek;
- malowanie ścian;
- ułożenie płytek w korytarzach, na klatkach schodowych i pomieszczeniach łazienek;
- ułożenie paneli i wykładzin w salach lekcyjnych;
- podwieszenie sufitów kasetonowych;
- wykonanie klatki schodowej umożliwiającej swobodne przechodzenie uczniom z parteru na piętro budynku, bez konieczności korzystania z korytarza w części przedszkolnej.

Koszt inwestycji realizowanej w latach 2012-2016 wyniósł ok. 1.700.000,00 zł, szereg prac wykonywano systemem gospodarczym, co pozwoliło na znaczne ograniczenia kosztów robocizny.

6. Remont budynku szkoły podstawowej ZS-P w Parzymiechach

Zakres prac:

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej;
- układanie płytek w korytarzach, łazienkach i piwnicach;
- malowanie ścian wraz z nakładaniem warstwy marmolitu;
- montaż nowych barierek na schodach.

Koszt prac - materiałów wyniósł 120.000,00 zł. Prace wykonywane były systemem gospodarczym przy udziale osadzonych.

7. Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda – etap I.

Zakres prac:
- wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PE na odcinku 430m;
- wymiana przyłączy wodociągowych na rury PE 17szt;
- przepięcie przyłączy wodociągowych 2 szt.

Całkowity koszt zadania wyniósł 102.799,00 zł i został pokryty ze środków budżetu gminy.

8. Budowa chodnika w miejscowości Stanisławów

Zakres prac:
- wykonanie chodnika o szerokości 1,2m na długości 215m;
- zabudowa obustronnie korytek z płyty ściekowej o wym. 50x30x10 cm;
- zabudowa na szerokości wjazdów ścieków z kostki granitowej;
- wykonanie 3szt. wpustów ściekowych;
- zabudowa 2szt. studni chłonnych.

Koszt inwestycji wyniósł 55.000,00zł

9. Prace prowadzone systemem gospodarczym:

- Utwardzenie kostką brukową terenu przy OSP w Rębielicach Szlacheckich o łącznej powierzchni ok. 340m2, koszt ok. 31.000,00 zł.

- Utwardzenie kostką brukową terenu przy kościele w Rębielicach Szlacheckich o pow. 130m². Koszt zadania wyniósł ok. 7.000,00zł.


- Utwardzenie drogi w Dankowie
Ułożenie kostki brukowej w celu utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Danków o powierzchni 350 m², która stanowi drogę dojazdową do miejsca organizacji imprez plenerowych w miejscowości Danków

Utwardzenie placu na boisku w Dankowie

- Do istniejącej już nawierzchni z kostki brukowej ułożono dodatkowo 250 m2 kostki brukowej, poszerzając tym samym powierzchnię placu wykorzystywanego do organizacji imprez plenerowych. Prace wykonano system gospodarczym przy udziale osadzonych.

- Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej przy OSP Danków wraz z wykonaniem placu za obiektem remizy strażackiej o łącznej powierzchni 80m².

- Utwardzenie placu przy budynku ZS –P w Lipiu

Teren przy ZSP Lipie, który był w większości utwardzony warstwą tłucznia, został poddany dalszemu remontowi poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni około 1400m², koszt inwestycji wyniósł ok. 50.000,00zł.

Remont ul. Parkowej w Parzymiechach

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej;
- uzupełniono częściowo istniejącą podbudowę tłuczniową;
- ułożono warstwę wyrównującą (podsypka pod kostkę);
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 140 m o łącznej powierzchni ok. 670 m2.

Prace wykonano systemem gospodarczym. Koszt zadania wyniósł ok. 35.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko - długość 3300 m

Zakres prac:

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie na całej szer. podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- ścięcie zawyżonych poboczy;
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 15 cm na szer. 1,00 m z obu stron jezdni,
- dostosowanie istniejących zjazdów do posesji i na pola z kruszywa kamiennego łamanego,
- wykonanie renowacji istniejących rowów przydrożnych;
- oczyszczenie istniejących przepustów;
- ułożenie nowego krawężnika wraz z chodnikiem i zjazdami w m. Zimnowoda – strona północno – wschodnia i południowo - zachodnia tylko zjazdy;
- montaż ścieków korytkowych dla odwodnienia drogi;
- zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie i obsianie trawą.

Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 3.286.118,31. Udział w kosztach gminy i powiatu wyniósł po 10% całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałą część stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako przyznanie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2015

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w m. Kleśniska

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie przebudowy jezdni na długości 1230 mb, w tym na długości 860 mb o szerokości 4 m oraz na długości 370 mb o szerokości 4,5 m. Pas drogowy wyposażony został również w odwodnienie w postaci korytek ściekowych i otwartego rowu. Wykonane zostało także pobocze o szerokości 0,5 m.
Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 443.611,40 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych firma „REMOST” z Olesna.

2. Przebudowa drogi gminnej w Wapienniku

We wrześniu 2015 r. zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wapienniku. Prace wykonywała firma „BUD-MET” z Truskolas. Koszt zadania wyniósł 134.259,58 zł brutto. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które wyniosło 47,27% wartości inwestycji, co stanowiło 63.464,50 zł. Oprócz wkładu własnego, wynoszącego 52,73%, czyli 70 795,08 zł, gmina pokryła także koszty nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej w kwocie 8.500,00 zł. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 520 m i polegała na korytowaniu pasa drogowego, wykonaniu podbudowy tłuczniowej o gr. 20 cm, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o gr. 6 cm i szerokości 3 m oraz ścięciu, wyrównaniu i utwardzeniu poboczy na szerokości 0,5 m.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S (Parzymiechy – Giętkowizna)

W roku 2015 wykonano remont drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna. W ramach prac wykonana została przebudowa drogi na długości 2,6 km. Zakres inwestycji objął m.in.: sfrezowanie istniejącej nawierzchni as­faltowej; wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, a częściowo cał­kowitą jej wymianę; ułożenie warstw as­faltobetonu; poszerzenie jezdni; wzmoc­nienie poboczy materiałem kamiennym; oczyszczenie istniejących przepustów; renowację i oczyszczenie istniejących ro­wów przydrożnych; montaż przepustów na istniejących zjazdach na posesje; wy­mianę i uzupełnienie oznakowania pio­nowego i poziomego drogi. Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 1.383.020,01 zł. Udział w kosztach gminy i powiatu wy­niósł po 25% całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałą część stanowiło dofinansowanie z NPPDL. Wkład własny gminy to kwota 350 000,00 zł.

4. Wykonanie placu przed remizą w Szyszkowie

Utwardzenie placu przed remizą OSP w Szyszkowie – plac został wyłożony kostką brukową, prace były wykonane przez skazanych pracujących na rzecz gminy. Koszt wyniósł 30 tys. zł i częściowo został pokryty z funduszu sołeckiego.

 

5. Wykonanie chodnika w Natolinie.

Chodnik wykonany został na odcinku 880 m, pracę wykonywali skazani pracujący na rzecz gminy. Koszt to 80 tys. zł.

6. Budowa linii energetycznej Szyszków – Rębielice Szlacheckie

Zakres działań objął wykonanie linii kablowej o długości 35 m, izolowanej linii napowietrznej o długości 392,5 m, montaż i ustawienie 11 słupów linii napowietrznej, montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż szafki oświetleniowej. Koszt wykonania całego przedsięwzięcia wyniósł 63.599,92 zł brutto. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, była nim firma ZUH ”INSTAL” Marian Janas z Praszki.

7. Wykonanie chodnika w Zbrojewsku

Na odcinku 500 m wykonano chodnik o szerokości 1,2 m. Koszt zadania wyniósł ok. 50 tys. zł i został pokryty ze środków budżetu gminy, w tym częściowo z funduszu sołeckiego.

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego Natolin-Brzózki

Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 2015, natomiast ukończono w roku 2016. Koszt zadania wyniósł ok. 73tys. zł. Prace obejmowały wykonanie: linii kablowej – 14 m, izolowanej linii napowietrznej – 717 m, montaż i ustawienie słupów linii napowietrznej - 15 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego – 9 szt. oraz montaż szafki oświetleniowej.

2014

  1. Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w miejscowościach: Stanisławów- Lindów-Julianów

W roku 2014 zakończyły się prace przy wymianie wodociągu w miejscowościach Stanisławów, Lindów i Julianów. Na odcinku 3,9 km wymieniona została sieć wodociągowa oraz 159 sztuk przyłączy wodociągowych. Na inwestycję pozyskano środki z PROW w kwocie ok. 550.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 183.000,00 zł. Koszt robót wyniósł 953.600,00 zł. Wybrana w drodze przetargu firma wybudowała sieć wodociągową, a pracownicy Urzędu Gminy Lipie, p. Marian Fiszer i p. Jacek Nicpoń, wykonali przekładki przyłączy wodociągowych od granicy posesji do budynku, przy czym wykonanie wykopu oraz przekłucia przez fundament budynku, które były niezbędne do wykonania przyłącza, pozostały w gestii właścicieli posesji.

 

2013

Remont Szkoły w Lindowie

W miesiącach wakacyjnych 2013 roku wyremontowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie. Remont został wykonany przez skazanych pracujących na rzecz gminy oraz pracowników interwencyjnych pod nadzorem p. Andrzeja Dwornika. W całej szkole wymieniono okna, przy czym część otworów okiennych zamurowano. Na parterze budynku dwie duże sale wraz z korytarzem zaadoptowano na przedszkole. W pomieszczeniach tych przebudowane zostały ściany działowe, wymienione drzwi i okna, odnowione tynki, a także położone nowe podłogi. Ponadto wyremontowano kuchnię. Koszt prac wyniósł ok. 134.500,00 zł.

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach

W roku 2013 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi - ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nakładki asfaltowej na długości 970 m i szerokości 3 m, utwardzone zostały także pobocza na szerokości 0,5 m. W ramach prac wykonane zostało odwodnienie drogi poprzez ułożenie korytek ściekowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 381 248,00 zł, z czego 182 377,02 zł zostało sfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przebudowa drogi - ul. Lasek w Kleśniskach

 

Przebudowa polegała na wykonaniu pasa drogowego o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4m na długości 250 m i o szerokości 3m na długości 250 m. Ponadto pas drogowy jest wyposażony w odwodnienie w postaci korytek ściekowych, tzw. drenażu francuskiego oraz pobocza o szerokości 0,5 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 260 930,83 zł., w tym 247 730,830 zł pokryto z promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

 

Trwa remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. W ramach prac wymieniono już instalację elektryczną oraz instalację c.o., zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową.

Aktualnie trwają prace przy ocieplaniu ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji, wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem oraz prace związane z zagospodarowaniem wokół GOK. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe. Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 540 tys. zł. W sierpniu gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie remontu dachu ze środków PROW.

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lindowie.

 

W wyniku postępowania przetargowego ustalony został wykonawca robót budowlanych w Lindowie, firma „TERMOBUD” z Częstochowy. Zakres rzeczowy zadania obejmował ocieplenie ścian i stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację kotłowni i instalacji co. Zadanie zostało zakończone w sierpniu br. Koszt prac wyniósł 460.924,39 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Całkowity koszt inwestycji, obejmujący wykonane prace, dokumentację projektową oraz koszty nadzoru to ok. 500 tys. zł.

 

 

Chodnik Szyszków – Rębielice Szlacheckie

 

W Szyszkowie na odcinku o długości 500 m - od skrzyżowania w stronę Rębielic Szlacheckich, wykonany został I etap chodnika o szerokości 1,4 m. Docelowo chodnikiem połączone zostaną miejscowości Szyszków i Rębielice Szlacheckie. Dotychczasowy koszt prac ok. 35 000 zł.

 

Parter budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu zaadoptowano na przedszkole.

W sierpniu br. zakończono remont parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu. Prace remontowe obejmowały:

  • wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
  • wykonanie ścianek działowych pomieszczeń ubikacji przy salach,
  • położenie tynków,
  • wylanie posadzek,
  • wstawienie stolarki drzwiowej,
  • podwieszenie sufitów kasetonowych,
  • położenie płytek na ścianach i posadzkach,
  • malowanie ścian,
  • ułożenie paneli podłogowych.

Wykonano również szereg prac na terenie wokół budynku tzn. ogrodzono plac zabaw oraz plac, na którym powstaną piaskownice dla dzieci. Utwardzono również kostką brukową dojście z przedszkola do placu zabaw. We wrześniu do wyremontowanej części budynku przeniesiono przedszkole z ulicy Parkowej. Koszt prac wyniósł ok. 250 tys. zł

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie

 

Remont dachu polegał na wymianie pokrycia dachowego. Po zdemontowaniu starej blachy okazało się, że należy również wymienić izolacje przeciwwilgociową oraz łaty. Ponadto połać dachu była mocno ugięta i należało ją wyprostować. Zdemontowano zatem stare łaty, ułożono membranę paroprzepuszczalną, przybito kontrłaty i łaty, na które przymocowano nową blachę trapezową w kolorze czerwonym. W ramach prac przebudowano również komin, wymieniono orynnowanie i wykonano obróbki blacharskie. Całkowity koszt prac wyniósł 21 tys. zł.

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych

W związku z wnioskami władz gminy Lipie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku podjął decyzję o budowie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia w Lipiu i w Parzymiechach. Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę intencyjną, w której deklaruje wkład finansowy gminy Lipie dla wykonania obu inwestycji w kwocie 40 000,00 zł na powyższy cel. ZOZ Kłobuck poinformował Gminę Lipie, że będą podjęte następujące działania:

Zakres prac przy Ośrodku Zdrowia w Lipiu będzie obejmował budowę podjazdu o konstrukcji stalowej wypełnionej kratą pomostową o długości ok. 26 m, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej oraz dojazdu i dojścia z kostki brukowej.

Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 86 380.92 zł

 

Zakres prac przy Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach będzie obejmował budowę podjazdu o konstrukcji stalowej wypełnionej kratą pomostową o długości ok. 9,2 m, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej oraz dojazdu i dojścia z kostki brukowej.

Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 64 600.57 zł

Dofinansowanie przyznane przez PFRON łącznie na oba zadania wynosi 29 792,58 zł. W chwili obecnej ZOZ oczekuje na podpisanie umowy pomiędzy PFRON i Powiatem Kłobuckim oraz Powiatem Kłobuckim i ZOZ Kłobuck, jeśli podpisanie w/w umów miałoby miejsce do końca bieżącego miesiąca tj. września, to realny termin realizacji obu zadań to 30.11.2014 r.

Remont dachu w budynku komunalnym w Lipiu

Wyremontowano dach budynku komunalnego w Lipiu przy ul. Stawowej. Dach został pokryty papą termozgrzewalną, odbudowane zostały również górne części kominów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18.000,00 zł i został w całości pokryty ze środków budżetu gminy. Ponadto wykonano również remonty dachów na innych budynkach komunalnych m.in. w Parzymiechach.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stawowa w Parzymiechach

Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Stawowej w Parzymiechach. Prace obejmowały wykonanie podbudowy, korytek ściekowych, rowu oraz nakładki asfaltowej na długości 600 m. Koszt prac wyniósł 283.000,00 zł. Środki na przebudowę drogi pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja – 279 571,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Danków (góry)

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Dankowie. Prace objęły wykonanie podbudowy, krawężników, korytek ściekowych, zjazdów z kostki brukowej oraz nakładki asfaltowej na długości 450 m. Koszt prac wyniósł 406.000,00 zł. Środki na przebudowę pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja – 401 193,00 zł.

Przebudowa drogi w Zimnowodzie

Gmina Lipie otrzymała promesę dotacyjną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Zimnowoda (od skrzyżowania do granicy z Gminą Krzepice). Na przedmiotowym odcinku drogi wymieniona została nawierzchnia, wykonano pobocza utwardzone z frezu bitumicznego oraz tłucznia, odbudowane zostały także rowy i przepusty. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 337.000,00 zł.

Dotacja z MSW – 262 864,00 zł.

Plac zabaw w Lipiu

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał plac zabaw, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców naszej gminy oddany zostanie plac z nawierzchnią bezpieczną, na której zamontowane zostały dwie zjeżdżalnie, wejście linowe, tunel linowy, ścianka linowa – Pajęczyna, ścianka wspinaczkowa oraz dwie huśtawki. Plac jest zlokalizowany przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012. Koszt wykonania inwestycji to 120.000,00 zł, z czego 63.500,00 zł to wkład własny Gminy.

Dotacja – 56 500,00 zł.

Droga na cmentarz w Lindowie.

Wykonano remont drogi na cmentarz parafialny w Lindowie, który polegał na wyrównaniu istniejącego utwardzenia, wykonaniu podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowo-betonowej. Ponadto wyrównano place parkingowe znajdujące się przy tej drodze. Koszt inwestycji wyniósł 33.115,35 zł i został pokryty z funduszy sołeckich miejscowości Stanisławów, Lindów i Julianów.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie

W sierpniu zakończono prace w zakresie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie. W ramach robót wymieniono stolarkę okienną, wykonano drobne prace wyburzeniowe, murarskie, tynkarskie, pomalowano barierki oraz ocieplono budynek styropianem o gr. 10 i 8 cm z wyprawą z tynku silikonowego i mozaikowego; wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, pokryto dach papą termozgrzewalną nawierzchniową o gr. 5,2 mm oraz wymieniono instalację odgromową. Koszt robót wyniósł 66.074,91 zł. Udział gminy wyniósł 43.882,19 zł.

Udział starostwa - 22 192,72 zł.

Remont pomnika w Parzymiechach

W sierpniu Gmina Lipie wykonała remont pomnika poświęconego mieszkańcom Parzymiech i Zimnowody zamordowanym w czasie II wojny światowej. W ramach prac wykonano także nowe tablice z nazwiskami ofiar. Koszt robót wyniósł 13. 460,00 zł i został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych przez Gminę z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dotacja – 13 460,00 zł.

 

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), oraz budynek sanitarno-szatniowy. Boiska i budynek są ogrodzone i oświetlone. Uzyskano już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.153.447,90 zł.

Dotacja – 833 000,00 zł.

 

Budowa drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku.

Zakończono prace przy budowie drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku, których wykonawcą była firma LARIX z Lublińca. Inwestycja kosztowała 290 000 zł, w tym 85 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa drogi polegała na utwardzeniu tłuczniem i położeniu nakładki asfaltowej o szerokości 3 m na długości 1 km. oraz wykonaniu utwardzonych poboczy szerokości 0,5 m.

Budowa Drogi Giętkowizna – Grabarze.

 

W ubiegłym roku wykonano nową drogę gminną na odcinku 1,62 km. Zgodnie z projektem wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 metra oraz pobocze. Koszt inwestycji wyniósł 383.177,9 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 189.500,00.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Parzymiechach na ulicy Chmielnej.

W styczniu br. na zmodernizowanej linii energetycznej wzdłuż ulicy Chmielnej w Parzymiechach zamontowano 9 lamp oświetlenia ulicznego. Do tej pory cała ulica była nieoświetlona. Koszt inwestycji wraz z projektem wyniósł 31. 586,00 zł. Inwestycja sfinansowana w całości ze środków gminnych.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lipiu na ulicy Dolnej.

 

W lutym br. na zmodernizowanej linii energetycznej wzdłuż ulicy Dolnej w Lipiu zamontowano 3 lampy oświetlenia ulicznego. Oświetlenie tej ulicy poprawi znacznie bezpieczeństwo jej użytkowników a także zapobiegnie kradzieżom jakie zdarzały się na zlokalizowanej przy niej przepompowni ścieków. Koszt inwestycji wyniósł: 7.626,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków gminnych.

Wymiana wodociągu w Dankowie.

W maju br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na wymianie rur azbestowo-cementowych na rury PE w Dankowie. Wykonano ok. 3 km wodociągu i 142 przyłącza wodociągowe. Dzięki wymianie znacznie zmniejszyły się straty wody, zmalała liczba awarii oraz wyeliminowano szkodliwy wpływ azbestu. Koszt 1 009 846,20 zł.

 

Budowa drogi w Napoleonie.

W grudniu wykonano nową drogę gminną nr 667006 S na odcinku 1,2 km. Zgodnie z projektem wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 metry oraz pobocze. Na inwestycję Gmina otrzymała promesę dotacyjną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 506.646,51 zł. Wkład własny Gminy 13.600,00 zł.

 

Remont drogi powiatowej na odcinku 5,6 km

W ubiegłym roku wyremontowano drogę powiatową na odcinku od Dankowa przez Lipie, Albertów, Stanisławów, Lindów, do Julianowa. Wybudowano również chodnik (2,2 km) przy remontowanej drodze na odcinku: Danków, Lipie ul. Nowa i ul. Częstochowska- do skrzyżowania na Albertów oraz w Albertowie od firmy Jamar do szkoły. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środków powiatowych i gminnych.

 

Budowa kanalizacji w Dankowie

W ubiegłym roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie. Wykonano 3,5 km kanału sanitarnego, 1,6 km kanału tłocznego, 4 przepompownie oraz 120 przyłączy. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, koszt inwestycji – 5.871.528,57 zł, w tym dofinansowanie 3.570.990,00 zł.

 

Odtworzenie przepustów w Zimnowodzie.

Inwestycja była wykonywana wzdłuż drogi gminnej nr 667009 S na długości 2,44 km, na tym odcinku odtworzono rowy i przepusty, a w miejscach w których nie zmieściły by się rowy, zastosowano drenaż. Koszt inwestycji wyniósł 104.009,20 zł w tym środków gminnych 34.012,20 zł, pozostała część została dofinansowana z dotacji przydzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Przebudowa drogi gminnej w Kleśniskach

Na ulicy Szkolnej na długości 0,5 km drogę szutrową przebudowano na asfaltową wraz z poboczami i odwodnieniem. Koszt inwestycji to 298.605,00 zł, w tym środków gminnych – 76.713,00 zł, pozostała część została dofinansowana z dotacji przydzielonej przez ministerstwo SprawWewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Giętkowizna - Grabarze

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i w dniu 25.05.2012r. wybrano wykonawcę, który zbudował drugą cześć drogi łączącej Giętkowiznę z Grabarzami. W przetargu wzięło udział 6 wykonawców spośród których najtańszą ofertę złożyła firma „DROMET” z Częstochowy , która zaoferowała cenę 595 926,91 zł. Na długości 1100 metrów, w miejscu gruntowej drogi powstała droga asfaltowa o szerokości 3,5 m z poboczami i odwodnieniem. Oddanie drogi do użytku odbyło się 31-go sierpnia br. Budowa została sfinansowana z promesy dotacyjnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego pokrywane są z budżetu gminy i wyniosły ok. 15 000,00 zł. Z drogi tej korzystają aktualnie autobusy szkolne dzięki czemu pokonywana przez nie codziennie trasa skróciła się o ok. 10 km. Z drogi korzystają również okoliczni mieszkańcy co bardzo ułatwiło im dojazdy do pracy, szkoły, sklepu itp.

 

 

Remont mostu

Zakończyła się przebudowa mostu w Rębielicach Szlacheckich, która polegała na wymianie jego całej drewnianej konstrukcji . Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Gestor z Częstochowy. Koszt inwestycji wyniósł 300.000,00 zł. Inwestycja sfinansowana została w całości z promesy powodziowej przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

 

Budowa chodnika w Lipiu.

Wykonano chodnik przy ul. Częstochowskiej w Lipiu, od ul. Stawowej do przystanku obok ul. Dolnej (1150 mb). Dzięki temu odcinkowi chodnika mieszkańcy zarówno osiedla w Lipiu, jak i Rozalina mogą bezpiecznie pieszo dojść do Szkoły, Urzędu czy też sklepu znajdujących się w centralnej części Lipia. Prace wykonywane były przy udziale skazanych pracujących na rzecz Gminy Lipie.