w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA „URODZINY 1000+”
large small default
PDF Drukuj Email

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

„URODZINY 1000+”

 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu na każde żywo urodzone dziecko w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. w wysokości 1000,00 zł.
 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zamieszkuje w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka w gminie Lipie przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem porodu i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w gminie Lipie w chwili składania wniosku.
 3. Zapomoga przysługuje osobom bez względu na dochody rodziny.
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się na formularzu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
 5. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną, pieczą zastępczą albo przysposobieniem, należy go złożyć nie później niż do ukończenia 18 roku życia.
 6. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Do wniosku należy dołączyć:
  • w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka objętego opieką rodziców zastępczych – stosowne prawomocne postanowienie sądu;
  • oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzica/opiekuna prawnego wraz z dzieckiem na terenie gminy Lipie;
  • oświadczenie, że matka/ojciec lub opiekunowie nie ubiegają się lub nie została im przyznana jednorazowa zapomoga tego typu w innej gminie;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – na druku załączonym do wniosku;
  • oświadczenie 0o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 wniosek Urodziny 1000