w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Świadczenia z zakresu pomocy społecznej
large small default
PDF Drukuj Email

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryteria dochodowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz. U z 2021 r., poz.1296):

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 776 zł netto

2) dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 600 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością której mowa w ustawie o cudzozięmcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe sumuje się miesięczne dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne i alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego liczony zgodnie z Rozporządzeniem wynosi 345 zł miesięcznie

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego). Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Pomoc społeczna obejmuje w szczególności następujące formy świadczeń:

1) Świadczenia pieniężne, którymi między innymi są:

 • zasiłki celowe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki stałe.

2) Pomoc w postaci pracy socjalnej-osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej)

3) Usługi opiekuńcze przysługują w szczególności osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze mają obowiązek ponosić z tego tytułu opłatę w wysokości określonej decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

4) Pomoc rzeczowa realizowana poprzez wydawanie żywności.

5) "Dożywianie w szkole" realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Dzieci i młodzież szkolna w szkołach mogą korzystać z posiłków przyznanych nieodpłatnie - jeżeli dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł (tj. 200% kryterium dochodowego na osobę).

Zaświadczenie