w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
large small default
PDF Drukuj Email

DODATEK OSŁONOWY

Jednostka prowadząca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu

Informacje szczegółowe:

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r./ Dz.U. z 2022r., poz.1/

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w okresie od 04 stycznia 2022r
do 31 października 2022 roku.

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r., wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r.

Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r., wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o rocznych dochodach. Organ rozpatrujący wniosek samodzielnie pozyskuje informacje o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz na zasadach ryczałtu.

Natomiast dochody nieopodatkowane, wnioskodawca oraz członkowie rodziny wykazują na oświadczeniu stanowiącym cz. III do wniosku o dodatek osłonowy (np. dochody z gospodarstwa rolnego, gdzie roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2020 wynosi: 3819 zł, alimenty i świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS, zasiłki chorobowe z KRUS, dochody z zagranicy, diety radnych
i sołtysów, diety kierowców pracujących za granicą, dopłaty rolne, stypendia dla bezrobotnych z UE, dodatek solidarnościowy z związku z COVID 19).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość rocznego dodatku osłonowego wynosi dla:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł*
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł*
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł*
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022r. wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022r. w dwóch równych ratach, tj. I połowa dodatku do 31 marca, II połowa dodatku do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu – Urząd Gminy Lipie pok. 23
 2. Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP

-wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska –

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu pod numerem tel. 34/ 3188033,wew. 54 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, pok. 23.

Załączniki:

 1. Ustawa o dodatku osłonowym
 2. Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 3. Wniosek o dodatek osłonowy
 4. Wskazówki jak wypełnić wniosek
 5. Klauzula informacyjna